На оваа страна се прикажани резултатите добиени од Истражувањето за јавното мислење за климатски промени спроведено во Октомври 2019. Истите покажуваат колку ефикасни биле преземените активности за климатски промени во изминативе две години. Дополнително, ова ќе помогне подобро да се осмислат и комуницираат идните активности за подобрување на политиките за климатските промени во државата.

Истражувањето го спроведе Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) и Програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП) за да ја согледат перцепцијата и ставовите на јавноста кон климатските промени, и нивната информираност за ова прашање.

Резултати

Документи

Подолу ќе ги пронајдете сите документи поврзани со истражувањето.